• Regulamin

Niniejszy Regulamin przedstawia nasze Ogólne Warunki Handlowe, stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych na stronie inkbook.pl
 
Definicje
 
Regulamin - niniejszy regulamin.
Ustawa - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 (Dz.U.z 24.06.2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
Serwis - strona internetowa www.inkbook.pl 
Administrator - właściciel Serwisu, inkBOOK EUROPE SP. Z O.O. (dawniej Arta Tech Paweł Horbaczewski) ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wroclaw, Poland REGON: 386806913 | NIP: 8971882171. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej; Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855695. Kapitał zakładowy: 100 000 zł wpłacony w całości. BDO: 000014451.
Użytkownik - osoba pełnoletnia, która dokonała rejestracji w Serwisie, zaakceptowała Regulamin, zapoznała się z przysługującymi jej prawami używając Serwisu.
Dane - dane osobowe Użytkownika, w tym Imię, Nazwisko, adres, adres do doręczeń (w przypadku produktów  ch), adres e-mail, numer telefonu, NIP/VAT EU (w przypadku firm).
Dane Karty - dane karty płatniczej Użytkownika, w tym Imię, Nazwisko, numer karty, data ważności karty, kod CVC.
Produkty   - produkty, które są rzeczami, np. urządzenia przeznaczone m. in. do pobierania i utrwalania plików cyfrowych, m. in eczytnik, komputer osobisty, smartphone, tablet lub inna elektronika użytkowa, akcesoria czy też książka drukowana.
Realizator - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

1. Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz korzystania ze Strony Internetowej www.inkbook.pl (zwanej dalej łącznie „Serwisem”). Korzystanie lub rejestracja w Serwisie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i jest równoznaczna z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

2. Administrator

Administratorem i wyłącznym właścicielem Serwisu jest inkBOOK EUROPE SP. Z O.O. (dawniej Arta Tech Paweł Horbaczewski) ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wroclaw, Poland REGON: 386806913 | NIP: 8971882171. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej; Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855695. Kapitał zakładowy: 100 000 zł wpłacony w całości. BDO: 000014451.

3. Serwis i Produkty

 1. Serwis składa się ze strony internetowej www. inkbook.pl (dalej Serwis), za pomocą której można zamówić bezpłatnie bądź zakupić  produkty np. czytniki książek elektronicznych, tablety, akcesoria i inne przedmioty.
  Serwis umożliwia Użytkownikom nabywanie oferowanych w nim Produktów  wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, OS X, Linux, Android lub iOS oraz przeglądarka internetowa Firefox 3.5 lub wersja wyższa, Internet Explorer 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa oraz urządzenie wspierające ww. systemy operacyjne i przeglądarki. 
4. Użytkownik

Korzystać z Serwisu może każda pełnoletnia osoba fizyczna, o ile:

  1. dokona rejestracji w Serwisie
  2. zaakceptuje Regulamin i Politykę Prywatności
  3. zapozna się z przysługującymi jej prawami używając Serwisu
(dalej Użytkownik)
 1. Użytkownicy korzystający z Serwisu spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawem obowiązującym na terytorium państwa, w którym korzystają z Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu, odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia Użytkownikom, którzy naruszają zasady określone w Regulaminie, dopuszczają się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Serwisu, naruszają uzasadnione interesy Administratora bądź osób trzecich, a także działania, których są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami albo są z innych względów niedopuszczalne, w ocenie Administratora. Decyzja Administratora jest w tym przedmiocie ostateczna.
 3. Podstawowym sposobem komunikacji z Użytkownikiem jest poczta elektroniczna (e-mail). Komunikacja za pomocą tego medium z Serwisem jest bezpłatna.
5. Sprzedaż i Dostawa Produktów 
1. Celem dokonania zakupu Produktów konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
2. Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących informacji o sobie (Dane) m.in:
-Imienia,
-Nazwiska,
-Adresu do doręczeń (w przypadku produktów),
-Adresu e-mail,
-Numeru telefonu,
-NIP/VAT EU (w przypadku firm)
3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Administratora.
4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
5.Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego  Produktu. Moment wpłynięcia należności za Produkt kończy procedurę zawarcia umowy.
6. Informacje o cenie danego Produktu zostają zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania zamówienia.
7.Podstawowymi sposobami dostawy Produktu są m.in dostawa poprzez wybranego dostawcę np. kuriera czy odbiór osobisty w siedzibie Serwisu. Realizacja dostawy Produktu   następuje zgodnie z kolejnością składania zamówień w sklepie. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
a)czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),
b)czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
8. Jeżeli nie ustalono inaczej, Serwis wydaje towar nie później niż czternaście dni od dnia zawarcia umowy.
9. W przypadku wyboru sposobu dostawy, z którym wiąże się obowiązek poniesienia kosztów przez Użytkownika, dostawa nastąpi po uiszczeniu tych kosztów.
10. Serwis obliguje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.  Należy przez to rozumieć Produkt zgodny z opisem w Serwisie.
11. W szczególnych sytuacjach Serwis może ogłosić przerwę w dostawach zamówionych towarów, o czym poinformuje na stronie kategorii, której dotyczy przerwa. 
12. W przypadku problemów technicznych związanych z działaniem Serwisu zamówienie może zostać anulowane.  O zaistniałej sytuacji Serwis poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika. 
6. Płatności
 1. Użytkownik może dokonywać płatności, za zakupy dokonywane w Serwisie za pomocą karty płatniczej (VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), błyskawicznego przelewu bankowego, zwykłego przelewu bankowego, portfeli cyfrowych (np. PayPal). Użytkownik może dokonywać płatności również za pomocą kodów, które może nabyć od podmiotów współpracujących z Administratorem. Zasady nabywania oraz korzystania z tych kodów, w tym ograniczenia czasowe wykorzystania kodów, określają regulaminy serwisów prowadzonych przez te podmioty. Płatności za pomocą kodów mogą służyć do nabycia określonych usług lub produktów dostępnych w serwisie bezpośrednio. Użytkownik dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie, przed otrzymaniem Produktu (przedpłata). Serwis nigdy nie wymaga podawania loginu i hasła do konta w bankowości internetowej.
 2. Obsługę płatności w tym obsługą kart płatniczych, realizuje firma PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Celem dokonania płatności za pomocą karty płatniczej Użytkownik może zalogować się na swoim koncie w Serwisie, złożyć zamówienie i wybrać odpowiednią formę płatności.
 4. Zakup za pomocą karty płatniczej wymaga następujących danych (Dane Karty), których podanie jest konieczne do dokonania płatności za pomocą karty płatniczej:
  1. Imię, 
  2. Nazwisko,
  3. numer karty,
  4. data ważności karty,
  5. kod CVC.
  6. dodatkowe zazbezpieczenie wydawcy karty
      5. Dane Karty przekazywane są Realizatorowi płatności.
      6. Dane Karty nie są zapisywane w Serwisie Administratora. Użytkownik oraz jego karta płatnicza jest                   identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Realizatora.
7. Faktury VAT
 1. Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT. 
 2. Zgłoszenia należy dokonać w trakcie zamawiania podając pełny, aktywny i poprawny numer NIP (Company VAT ID) oraz zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania zamówienia oraz podać dane, które mają znaleźć się w treści faktury.
 3. Faktura VAT zostanie wystawiona w ustawowym terminie. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Warunkiem do wystawienia faktury korygującej, a także do zwrotu należności jest podanie prawdziwych, pełnych danych adresowych.
8. Treści zawarte w Serwisie
 1. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników albo inne osoby. Za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich treści niepochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych odpowiadają osoby umieszczające treści w Serwisie. W przypadku gdyby treści naruszały prawa Administratora bądź osób trzecich Administrator treści te może usunąć.
 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia oraz ich skutki powstałe w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w Produktach oraz w informacjach publikowanych w Serwisie, o ile nie pochodzą one od Administratora.
 3. Poza Produktami marki inkBOOK Administrator jest jedynie dystrybutorem Produktów dostępnych w ramach Serwisu nie jest zaś ich autorem ani producentem. Wszystkie opinie, porady, oświadczenia, usługi i oferty lub inne informacje lub materiały udostępnione przez strony trzecie, z uwzględnieniem Produktów oferowanych w ramach Serwisu, są własnością odpowiedniego autora lub wydawcy. Administrator nie gwarantuje prawdziwości, kompletności i użyteczności tych Produktów i nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe w wyniku posłużenia się Produktem.
 4. Serwis zawiera linki do stron internetowych lub materiałów osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami lub treści udostępnione na takich stronach. 
9. Reklamacje i zwroty
1.Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu, w tym zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu, a także takie dotyczące wad Produktów Cyfrowych lub Produktów Fizycznych, powinny być zgłaszane przez Użytkowników poprzez przesłanie właściwej wiadomości drogą elektroniczną na adres help at/ inkbook.eu lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: inkBOOK EUROPE SP. Z O.O. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław z dopiskiem "Reklamacja” lub "Zwrot inkBOOK "+ nazwisko.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji na stronach produktów ukazujących się na bieżąco w Serwisie.
3. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkt za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania jego zwrotu bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania Produktu (odstąpienie od umowy).
4. Aby odstąpić od umowy zakupu Produktu  w Serwisie , należy złożyć stosowne oświadczenie woli według wzoru poniżej, pisząc na adres e-mail: help(at)inkbook.eu (dla skuteczności takiego zawiadomienia, rekomendowane jest wysłanie e-maila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia) lub listownie na adres inkBOOK EUROPE SP. Z O.O., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław podając wszelkie Dane identyfikujące Użytkownika.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy nabycia Produktów (oświadczenie to należy wypełnić, podpisać i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
inkBOOK EUROPE SP. Z O.O.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Z dopiskiem “Zwrot inkBOOK”
Oświadczenie o chęci zwrotu zakupionego Produktu i odstąpienia od umowy:

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówień: [numer zamówień], data i numer faktury/dowodu zakupu [data i numer faktury/dowodu zakupu].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany przez Administratora o sposobie i terminie odstąpienia od umowy (14 dni od daty otrzymania przedmiotu w przypadku Produktów). Oświadczam też, że jestem świadom, że zapłacona przeze mnie cena może być pomniejszona o koszty poniesione przez Administratora, w tym kosztów obsługi płatności - w zależności od sposobu zapłaty do 3% wartości, koszty wyboru przy zakupie innej niż najtańsza opcji dostawy oraz innych kosztów, w tym kosztów odpowiedzialności mnie jako Użytkownika za zmniejszenie wartości rzeczy wg art. 43 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 - Dz.U.z 24.06.2014 poz. 827.
Zostałem także poinformowany o tym, że ryzyko związane z odsyłanym przeze mnie Przedmiotem przechodzi na Administratora nie wcześniej jak w chwili otrzymania przez niego Przedmiotu w jego siedzibie i w związku z tym obliguję się do prawidłowego zapakowania wysyłanego Produktu. Świadom jestem, że koszt zwrotu Produktu   do siedziby Administratora ponoszę ja, czyli Użytkownik odstępujący od umowy. Serwis nie zwraca Użytkownikowi także dodatkowych kosztów przesyłki naliczonych przy zamówieniu, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis. Jeżeli użytkownik w trakcie nabywania produktu korzystał z innego sposobu dostawy niż najtańszy (Poczta Polska), wtedy zwrot takiego kosztu nie przysługuje.
Proszę o zwrot na numer konta: ..........................................
Jednocześnie obliguję się do dostarczenia zwracanego przedmiotu do siedziby Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu od Administratora decyzji pozytywnej i numeru RMA, którym obliguję się opisać przesyłkę w celu jej identyfikacji.
Powyższe akceptuję.
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [..........................................]

5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ArtaTech, może odstąpić od niej w terminie 14 dni  (chyba, że oferta na konkretnej stronie produktowej w Serwisie jednoznacznie pozwala na dłuższy termin dla danego produktu) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 zwolnienie z obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy, art. 34 zwrot rzeczy po odstąpieniu od umowy ust. 2 iart. 35 zapłata za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
6. W ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub listowej o woli zwrotu Produktu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu oraz poda numer RMA, który należy umieścić na zwracanej przesyłce. Przesyłkę należy nadać na adres inkBOOK EUROPE SP. Z O.O., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław. Uwaga! Serwis nie przyjmuje zwrotów do tzw. paczkomatów.
7. Użytkownik zwracający Produkt  jest zobligowany do podpisania wysłanej przez administratora faktury korygującej.
8. Decyzja Administratora o zwrocie oraz podpisana przez Użytkownika faktura korygująca, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych, wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracane Produkty, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia otrzymania zwracanego Produktu  wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, po potrąceniu kosztów zwrotu poniesionych przez Administratora, ewentualnych kosztów obsługi płatności - w zależności od sposobu zapłaty od 0% do 3% wartości, kosztów wyboru przy zakupie innej niż najtańsza opcji dostawy oraz innych kosztów, w tym kosztów odpowiedzialności Użytkownika za zmniejszenie wartości rzeczy wg art. 35 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 - Dz.U.z 24.06.2014 poz. 827. Serwis ani Administrator nie przyjmują żadnych przesyłek za pobraniem.
9. UWAGA! Warunkiem do wystąpienia o zwrot, wystawienia faktury korygującej, a także do zwrotu należności jest podanie prawdziwych, pełnych i zgodnych danych adresowych  zarówno w czasie składania zamówienia, jak i przy odstąpieniu od umowy.
10. Ryzyko związane ze zwrotem i koszt zwrotu Produktu do siedziby Administratora ponosi Użytkownik odstępujący od umowy. Serwis nie zwraca Użytkownikowi także dodatkowych kosztów przesyłki naliczonych przy zamówieniu, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis. Jeżeli użytkownik w trakcie nabywania produktu korzystał z innego sposobu dostawy niż najtańszy (Poczta Polska), wtedy zwrot takiego kosztu nie przysługuje.
11.Użytkownik ma obowiązek zapłaty poniesionych przez Serwis uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art 15 ust. 3 i art 21 ust 2.
12. W przypadku Produktów nabytych za inne świadczenia niż środki pieniężne, wpłacane Administratorowi tytułem zapłaty ceny (np. za punkty), świadczenia te nie podlegają przeliczeniu na środki pieniężne i zwrotowi podlegają świadczenia zamienne.
13. Gwarancja na Produkty jest zależna od producenta produktu i to on jej udziela poprzez swoje punkty naprawcze i kanały. Ani Serwis, Ani administrator nie jest Gwarantem produktów jakie sprzedaje za wyjątkiem urządzeń marki inkBOOK.. Treści gwarancji produktów oraz usług posprzedażnych i sposobie ich realizacji można uzyskać od gwarantów produktów. Można też zapytać u Administratora przed dokonaniem zakupu korzystając z podstawowego sposobu kontaktu tj. poczty elektronicznej (e-mail). Na stronach niektórych produktów produktów może być również możliwe pobranie tychże informacji.
14. Jeżeli jesteś Konsumentem z terenu Unii Europejskiej w rozumieniu prawa, to dla wszelkich produktów, sprzedawanych w Serwisie, ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.). 
15. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.) lub też takie zwroty są prawnie wyłączone.
16. Jeżeli Konsument / Użytkownik zawierając umowę sprzedaży na odległość korzysta z promocyjnej sprzedaży wiązanej – tj. że w razie zakupu wyłącznie produktu X (np. etui) zapłaciłby kwotę X (cenę regularną, np. 79 zł), natomiast w związku z zakupem tego samego produktu X (np. Etui) wraz z konkretnym produktem Y (np.czytnikiem) – na czytnik lub etui udzielany jest rabat w określonej wysokości, to częściowe odstąpienie od umowy (zwrot części zakupów) jeżeli Administrator wyrazi na takowe zgodę (zwrot towarów dostarczanych w ramach jednej umowy obejmującej produkty promocyjne) zawsze wiąże się zawsze z utratą rabatów uzyskanych przez konsumenta na etapie zakupów i klient będzie musiał wyrównać różnicę wynikającą z utraty promocji.
10. Brak odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Serwisu nie przysługuje Użytkownikowi (w tym także kupującemu konsumentowi) w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w tym w szczególności przy nabyciu Produktów Cyfrowych (przekazywanych jako nagrania, pliki, filmy, utwory dźwiękowe, kody etc.);
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał lub poniósł inne koszty (np. koszty usługi kurierskiej w usłudze door-to-door) w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. w sytuacji gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty promocyjne, Administrator nie wyraża zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za pełną cenę (podstawa: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (strona 49).
11. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 KC ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji przez producenta Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w ramach ADR (Alternative Dispute Resolution) jeżeli zarówno Administrator jak i Użytkownik wyrażą obopólnie zgodę na taką drogę rozstrzygania sporów. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu, właściwych instytucji i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

12. Treści Serwisu umieszczane przez Użytkowników

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działalności Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet oraz ich utratą na skutek działania osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 5. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach Produktów Cyfrowych, informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem a także wierzytelności względem Użytkowników.
13. Zmiana Regulaminu
 1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn oraz bez informowania Użytkownika odrębnie. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie wraz z informacją o dacie ich dokonania. Regulamin znajduje się pod adresem: http://inkbook.mysky-shop.pl/news/n/67/Regulaminhttps://inkbook.pl/pages/regulamin.
 2. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po opublikowaniu zmian jest jednoznaczne są z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Poprzednie wersje Regulaminu znajdować się będą u Administratora i będą dostępne na życzenie Użytkownika.
 3. Użytkownik, który nie godzi się na zmianę Regulaminu powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu lub usunąć swoje konto z Serwisu. Jeżeli Użytkownik jest stałym Użytkownikiem i nie godzi się na zmianę Regulaminu, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora e-mailem na help/at/inkbook.eu lub listem poleconym podając dane umożliwiające bezwzględną identyfikację Użytkownika. W takim przypadku usunięcia konta dokona Administrator.
14. Postanowienia dodatkowe
 1. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące Regulaminu, Produktów bądź innych kwestii związanych z Serwisem, proszeni są o wysłanie uwag pod adres: help/at/inkbook.eu lub dane kontaktowe podane w Serwisie w dziale Pomoc.
 2. Umowy zawierane z Użytkownikami utrwalane są w postaci elektronicznej. Udostępnienie umowy następuje na żądanie Użytkownika na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika, którym posłużył się przy rejestracji w Serwisie i zakupie. 
 3. Wszelkie postanowienia Regulaminu obowiązują w języku polskim i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wszelkie spory, jeżeli ich polubowne rozstrzygnięcie nie będzie możliwe, rozstrzygane będą zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej przez Sąd we Wrocławiu.
 
Oznaczenie (at) oraz /at/ należy rozumieć jako znak @ np. a(at)sklep.pl należy rozumieć jako a@sklep.pl.