• Zwroty i reklamacje

1. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu, w tym zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu, a także takie dotyczące wad Produktów Cyfrowych lub Produktów Fizycznych, powinny być zgłaszane przez Użytkowników poprzez przesłanie właściwej wiadomości drogą elektroniczną na adres help at/ inkbook.eu lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: inkBOOK EUROPE SP. Z O.O. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław z dopiskiem "Reklamacja” lub "Zwrot inkBOOK "+ nazwisko.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji na stronach produktów ukazujących się na bieżąco w Serwisie.
 3. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkt za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania jego zwrotu bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania Produktu (odstąpienie od umowy).
 4. Aby odstąpić od umowy zakupu Produktu  w Serwisie , należy złożyć stosowne oświadczenie woli według wzoru poniżej, pisząc na adres e-mail: help(at)inkbook.eu (dla skuteczności takiego zawiadomienia, rekomendowane jest wysłanie e-maila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia) lub listownie na adres inkBOOK EUROPE SP. Z O.O., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław podając wszelkie Dane identyfikujące Użytkownika.
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy nabycia Produktów (oświadczenie to należy wypełnić, podpisać i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

  inkBOOK EUROPE SP. Z O.O.
  ul. Ostrowskiego 7
  53-238 Wrocław
  Z dopiskiem “Zwrot inkBOOK”
Oświadczenie o chęci zwrotu zakupionego Produktu i odstąpienia od umowy:

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówień: [numer zamówień], data i numer faktury/dowodu zakupu [data i numer faktury/dowodu zakupu].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany przez Administratora o sposobie i terminie odstąpienia od umowy (14 dni od daty otrzymania przedmiotu w przypadku Produktów). Oświadczam też, że jestem świadom, że zapłacona przeze mnie cena może być pomniejszona o koszty poniesione przez Administratora, w tym kosztów obsługi płatności - w zależności od sposobu zapłaty do 3% wartości, koszty wyboru przy zakupie innej niż najtańsza opcji dostawy oraz innych kosztów, w tym kosztów odpowiedzialności mnie jako Użytkownika za zmniejszenie wartości rzeczy wg art. 43 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 - Dz.U.z 24.06.2014 poz. 827.
Zostałem także poinformowany o tym, że ryzyko związane z odsyłanym przeze mnie Przedmiotem przechodzi na Administratora nie wcześniej jak w chwili otrzymania przez niego Przedmiotu w jego siedzibie i w związku z tym obliguję się do prawidłowego zapakowania wysyłanego Produktu. Świadom jestem, że koszt zwrotu Produktu   do siedziby Administratora ponoszę ja, czyli Użytkownik odstępujący od umowy. Serwis nie zwraca Użytkownikowi także dodatkowych kosztów przesyłki naliczonych przy zamówieniu, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis. Jeżeli użytkownik w trakcie nabywania produktu korzystał z innego sposobu dostawy niż najtańszy (Poczta Polska), wtedy zwrot takiego kosztu nie przysługuje.
Proszę o zwrot na numer konta: ..........................................
Jednocześnie obliguję się do dostarczenia zwracanego przedmiotu do siedziby Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu od Administratora decyzji pozytywnej i numeru RMA, którym obliguję się opisać przesyłkę w celu jej identyfikacji.
Powyższe akceptuję.
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [..........................................]
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ArtaTech, może odstąpić od niej w terminie 14 dni  (chyba, że oferta na konkretnej stronie produktowej w Serwisie jednoznacznie pozwala na dłuższy termin dla danego produktu) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 zwolnienie z obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy, art. 34 zwrot rzeczy po odstąpieniu od umowy ust. 2 iart. 35 zapłata za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 2. W ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub listowej o woli zwrotu Produktu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu oraz poda numer RMA, który należy umieścić na zwracanej przesyłce. Przesyłkę należy nadać na adres inkBOOK EUROPE SP. Z O.O., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław. Uwaga! Serwis nie przyjmuje zwrotów do tzw. paczkomatów.
 3. Użytkownik zwracający Produkt  jest zobligowany do podpisania wysłanej przez administratora faktury korygującej.
 4. Decyzja Administratora o zwrocie oraz podpisana przez Użytkownika faktura korygująca, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych, wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracane Produkty, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia otrzymania zwracanego Produktu  wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, po potrąceniu kosztów zwrotu poniesionych przez Administratora, ewentualnych kosztów obsługi płatności - w zależności od sposobu zapłaty od 0% do 3% wartości, kosztów wyboru przy zakupie innej niż najtańsza opcji dostawy oraz innych kosztów, w tym kosztów odpowiedzialności Użytkownika za zmniejszenie wartości rzeczy wg art. 35 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 - Dz.U.z 24.06.2014 poz. 827. Serwis ani Administrator nie przyjmują żadnych przesyłek za pobraniem.
 5. UWAGA! Warunkiem do wystąpienia o zwrot, wystawienia faktury korygującej, a także do zwrotu należności jest podanie prawdziwych, pełnych i zgodnych danych adresowych  zarówno w czasie składania zamówienia, jak i przy odstąpieniu od umowy.
 6.  Ryzyko związane ze zwrotem i koszt zwrotu Produktu do siedziby Administratora ponosi Użytkownik odstępujący od umowy. Serwis nie zwraca Użytkownikowi także dodatkowych kosztów przesyłki naliczonych przy zamówieniu, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis. Jeżeli użytkownik w trakcie nabywania produktu korzystał z innego sposobu dostawy niż najtańszy (Poczta Polska), wtedy zwrot takiego kosztu nie przysługuje.
 7. Użytkownik ma obowiązek zapłaty poniesionych przez Serwis uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art 15 ust. 3 i art 21 ust 2.
 8. W przypadku Produktów nabytych za inne świadczenia niż środki pieniężne, wpłacane Administratorowi tytułem zapłaty ceny (np. za punkty), świadczenia te nie podlegają przeliczeniu na środki pieniężne i zwrotowi podlegają świadczenia zamienne.
 9. Gwarancja na Produkty jest zależna od producenta produktu i to on jej udziela poprzez swoje punkty naprawcze i kanały. Ani Serwis, Ani administrator nie jest Gwarantem produktów jakie sprzedaje za wyjątkiem urządzeń marki inkBOOK.. Treści gwarancji produktów oraz usług posprzedażnych i sposobie ich realizacji można uzyskać od gwarantów produktów. Można też zapytać u Administratora przed dokonaniem zakupu korzystając z podstawowego sposobu kontaktu tj. poczty elektronicznej (e-mail). Na stronach niektórych produktów produktów może być również możliwe pobranie tychże informacji.
 10.  Jeżeli jesteś Konsumentem z terenu Unii Europejskiej w rozumieniu prawa, to dla wszelkich produktów, sprzedawanych w Serwisie, ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.). 
 11. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.) lub też takie zwroty są prawnie wyłączone.
Jeżeli Konsument / Użytkownik zawierając umowę sprzedaży na odległość korzysta z promocyjnej sprzedaży wiązanej – tj. że w razie zakupu wyłącznie produktu X (np. etui) zapłaciłby kwotę X (cenę regularną, np. 79 zł), natomiast w związku z zakupem tego samego produktu X (np. Etui) wraz z konkretnym produktem Y (np.czytnikiem) – na czytnik lub etui udzielany jest rabat w określonej wysokości, to częściowe odstąpienie od umowy (zwrot części zakupów) jeżeli Administrator wyrazi na takowe zgodę (zwrot towarów dostarczanych w ramach jednej umowy obejmującej produkty promocyjne) zawsze wiąże się zawsze z utratą rabatów uzyskanych przez konsumenta na etapie zakupów i klient będzie musiał wyrównać różnicę wynikającą z utraty promocji.

2. Brak odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Serwisu nie przysługuje Użytkownikowi (w tym także kupującemu konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w tym w szczególności przy nabyciu Produktów Cyfrowych (przekazywanych jako nagrania, pliki, filmy, utwory dźwiękowe, kody etc.);
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał lub poniósł inne koszty (np. koszty usługi kurierskiej w usłudze door-to-door) w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. w sytuacji gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty promocyjne, Administrator nie wyraża zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za pełną cenę (podstawa: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (strona 49).

3. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 KC ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji przez producenta Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w ramach ADR (Alternative Dispute Resolution) jeżeli zarówno Administrator jak i Użytkownik wyrażą obopólnie zgodę na taką drogę rozstrzygania sporów. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu, właściwych instytucji i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4. Treści Serwisu umieszczane przez Użytkowników
 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działalności Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet oraz ich utratą na skutek działania osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 5. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach Produktów Cyfrowych, informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem a także wierzytelności względem Użytkowników.