• Zwroty i reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów lub działania Serwisu, a także informacje o odstąpieniu przez Użytkownika od Umowy zakupu Produktów Cyfrowych lub Produktów Fizycznych, powinny być zgłaszane przez Użytkowników poprzez przesłanie właściwej wiadomości drogą elektroniczną na adres help/at/inkbook.eu lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: inkBOOK EUROPE SP. Z O.O. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław z dopiskiem “Reklamacja”.

1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Produktów - procedura i pouczenie.

1.1. W przypadku nabycia Produktów Użytkownik, który jest w świetle prawa Konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od ich otrzymania., 
 
1.2. Aby odstąpić od umowy zakupu należy wyraźnie określić to w wiadomości do nas wysłanej na adres e-mail: sklep/at/mojepromo.pl. Aby prawidłowo odstąpić od umowy należy wpisać dane identyfikujące odstępującego, zwracane produkty, jak też dane dotyczące zakupu i zamówienia, a także potwierdzić zapoznanie się z przysługującymi mu prawami i ich ograniczeniami. Aby ułatwić Użytkownikowi odstąpienie od umowy pod linkiem znajduje się Formularz Odstąpienia od Umowy (WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY). Jeżeli Użytkownik nie ma możliwości wydrukowania tego formularza może też wpisać wymagane dane i potwierdzić zapoznanie się w mailu albo ręcznie.
 
1.3. Zwrot Produktów odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika i powinien nastąpić w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy zakupu. Do zwracanych produktów zawsze należy dołączyć wypełniony Formularz Odstąpienia od Umowy (lub kartkę z przepisaną jego treścią). 
 
1.4. Zwrot Produktów odbywa się na ryzyko Użytkownika do czasu otrzymania zwracanych produktów w siedzibie Administratora, a więc Użytkownik powinien zadbać o prawidłowe zapakowanie i zabezpieczenie zwracanych Produktów.
 
1.5. Zwrot zapłaty za zwracane produkty nastąpi po ocenie ich stanu w terminie do 14 dni od otrzymania Produktów przez Administratora. Użytkownik nabywając Produkty potwierdza, że jest świadom, że w przypadku odstąpienia od umowy zakupu zapłacona cena może być pomniejszona o koszty poniesione przez Administratora, w tym koszty wyboru przy zakupie innej niż najtańsza opcji dostawy oraz innych kosztów, w tym kosztów odpowiedzialności Użytkownika za zmniejszenie wartości rzeczy wg art. 43 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 - Dz.U.z 24.06.2014 poz. 827. W przypadku Produktów nabytych za inne świadczenia niż środki pieniężne, wpłacane Administratorowi tytułem zapłaty ceny (np. za kody, kody rabatowe, kupony, punkty, etc.), świadczenia te nie podlegają przeliczeniu na środki pieniężne i nie są zwracane. 
 
1.6. Zwrot zapłaty za zwracane produkty nastąpi za pomocą tego samego środka płatności jakiego użył Użytkownik do dokonania zakupu, chyba, że Użytkownik wybierze inny preferowany sposób zwrotu płatności, a Administrator wyrazi na to zgodę.
 
1.7. Jeżeli ze względu na  częściowe odstąpienie przez Użytkownika od umowy zakupu przy którym płatność nastąpiła przy użyciu kodu, kodu rabatowego, kuponu, punktów, etc., pozostająca w mocy częściowa umowa sprzedaży nie spełnia warunków dla promocji. A więc gdy Użytkownik zawierając umowę sprzedaży na odległość korzysta z promocyjnej sprzedaży wiązanej – tj. w przypadku zakupu wyłącznie produktu X (np. etui) zapłaciłby kwotę X (cenę regularną, np. 79 zł), natomiast w związku z zakupem tego samego produktu X (np. Etui) wraz z konkretnym produktem Y (np.czytnikiem) – na czytnik lub etui albo też na oba udzielany jest rabat w określonej wysokości, to częściowe odstąpienie od umowy (zwrot części zakupów) jeżeli Administrator wyrazi na takowe zgodę (zwrot towarów dostarczanych w ramach jednej umowy obejmującej produkty promocyjne) zawsze wiąże się z utratą rabatów uzyskanych przez konsumenta na etapie zakupów i klient będzie musiał wyrównać różnicę wynikającą z utraty promocji.
 
1.8. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu przy którym Użytkownik otrzymał także jako dodatkowe świadczenie w cenie Produktów dostęp do usługi np. Legimi czy Empik Go, prawo do korzystania z tych usług po odstąpieniu od umowy wygasa.
 
1.9.  Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Serwisu nie przysługuje Użytkownikowi (w tym także kupującemu Konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w tym w szczególności przy nabyciu Produktów Cyfrowych (przekazywanych jako nagrania, pliki, filmy, utwory dźwiękowe, kody etc.);
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał lub poniósł inne koszty (np. koszty usługi kurierskiej w usłudze door-to-door) w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  10. w sytuacji gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty promocyjne, Administrator nie wyraża zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za pełną cenę (podstawa: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (strona 49).

1.10. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu lub odmowy realizacji zamówienia w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.) lub też takie zwroty są prawnie wyłączone.
 
1.11. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 KC ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji przez producenta Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w ramach ADR (Alternative Dispute Resolution) jeżeli zarówno Administrator jak i Użytkownik wyrażą obopólnie zgodę na taką drogę rozstrzygania sporów. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej  - online dispute resolution (ODR) platform, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu, właściwych instytucji i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się także pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2. Gwarancje i ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

2.1. Serwis dostarcza Produkty nowe, wolne od wad, chyba, że w ofercie na konkretny Produkt jest jasno napisane, że produkt jest używany, lub posiada wady (outlet). Należy przez to rozumieć, że Serwis dostarcza Produkt zgodny z opisem w Serwisie.
 
2.2. Gwarancja na Produkty jest zależna od producenta produktu i to on jej udziela poprzez swoje punkty naprawcze i kanały. Ani Serwis, ani Administrator nie jest Gwarantem produktów jakie sprzedaje za wyjątkiem urządzeń marki inkBOOK. Treści gwarancji produktów oraz usług posprzedażnych i sposobie ich realizacji można uzyskać od gwarantów produktów. Można też zapytać w Serwisie przed dokonaniem zakupu korzystając z podstawowego sposobu kontaktu tj. poczty elektronicznej (e-mail: sklep/at/mojepromo.pl). Na stronach niektórych produktów Produktów lub w dedykowanej zakładce Serwisu może być również możliwe pobranie tych informacji.
 
2.3. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem z terenu Unii Europejskiej w rozumieniu prawa, to dla wszelkich produktów, sprzedawanych w Serwisie, Administrator ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady (zgodności z opisem), wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.). 
 
2.4. Użytkownik powinien opisać reklamowaną wadę i swoje żądanie wraz z dowodem zakupu lub danymi taki zakup identyfikującymi, a w niektórych przypadkach może zostać poproszony o przesłanie zdjęcia reklamowanego Produktu, lub linku do krótkiego filmu ilustrującego problem.
 
2.5. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu i Produktów, w tym zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu, a także takie dotyczące wad Produktów Cyfrowych lub Produktów Fizycznych, powinny być zgłaszane przez Użytkowników poprzez przesłanie właściwej wiadomości drogą elektroniczną na adres sklep/at/mojepromo.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: inkBOOK EUROPE SP. Z O.O. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław z dopiskiem “Reklamacja”.
 
2.6. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu lub pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji na stronach Produktów ukazujących się w Serwisie, lub też działania czy użytkowania niezgodnego z załączoną do produktów instrukcją obsługi.
 
2.7. W przypadku wydawania w promocji lub też sprzedaży wiązanej przez Serwis usług firm trzecich za działanie tych usług mogą być odpowiedzialne firmy trzecie. Administrator zastrzega sobie prawo do skierowania klienta do wsparcia firm trzecich jeżeli taka droga złożenia reklamacji będzie dla klienta bardziej wskazana, szybsza, lub będzie chronić inne jego prawa, w tym prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.