Regulamin Gwarancyjny inkBOOK


Regulamin Gwarancyjny inkBOOK

W celu zgłoszenia usterki prosimy o kontakt telefoniczny z serwisem: 

+48 71 750 90 98 bądź mail na serwis@artatech.com lub help@inkbook.eu

Serwis pomoże rozwiązać problem zdalnie lub skieruje urządzenie do naprawy. 

Przed skorzystaniem z pomocy prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. 

 1. Warunki gwarancji: 

Gwarancji udziela firma Arta Tech będąca producentem urządzeń InkBook. W niniejszym regulaminie zwana jest również Gwarantem. Jeżeli nabyłeś urządzenie w swoim kraju, a minimalny okres gwarancji przewidziany przez prawo jest w Twoim kraju dłuższy niż 12 miesięcy to otrzymujesz gwarancję, która jest równa minimalnemu dopuszczonemu przez prawo okresowi gwarancyjnemu w Twoim kraju. 

Wszystkie reklamacje odnośnie funkcjonowania produktu w normalnych warunkach pracy będą rozpatrywane przez serwis gwarancyjny. Po zbadaniu usterki podejmie on decyzję o naprawie lub wymianie produktu. 

 1. Niniejsza gwarancja traci ważność w następujących przypadkach (klient wciąż zachowuje prawo do płatnego serwisu): 
 2. Brak znaków towarowych MIDIA/inkBOOK/inkWATCH/inkPHONE. 
 3. Naruszenie plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących  w jego skład. 
 4. Demontaż, nieautoryzowana naprawa lub czynności serwisowe. 
 5. Numery seryjne urządzenia zostały usunięte lub zmienione. 
 6. Awaria lub uszkodzenie spowodowane przez użytkownika,nieprawidłowe użytkowanie lub użytkowanie niezgodnie z jego przeznaczeniem (ekspozycja na zbyt wilgotne lub zbyt suche środowisko, niestabilne napięcie, zbyt wysokie napięcie, itp.). 

6.Wszystkie uszkodzenia wynikające z wypadków, nieprawidłowego użytkowania, niewłaściwego podłączenia, nieumiejętnego obchodzenia się z produktem. stosowania siły, czynników zewnętrznych np.owady,działanie środków chemicznych, przepięcia etc. 

7.Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi skutki. 

 1. Wady lub nieprawidłowe działanie urządzenia, spowodowane konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami, a środowiskiem pracy. Wpływ wirusów komputerowych i szkodliwego oprogramowania. 

III. Warunki serwisowania: 

 1. Naprawy w ramach bezpłatnego serwisu gwarancyjnego będą respektowane jedynie na podstawie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub na podstawie dowodu zakupu ( dokument powinien zawierać datę zakupu, model produktu oraz nazwę sprzedawcy). 
 2. Do Zgłoszenia usterki w ramach gwarancji wymagane są także: zdjęcie  lub film całego ekranu urządzenia oraz jego numer seryjny.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej,gdy dane zawarte w dokumentach, o których była mowa powyżej będą nieprawidłowe, niekompletne, nieczytelne, zamazane, usunięte, zdarte itp. 
 4. Jeżeli nabyłeś urządzenie w swoim kraju, a minimalny okres gwarancji przewidziany przez prawo jest w Twoim kraju dłuższy niż 12 miesięcy to otrzymujesz gwarancję, która jest równa minimalnemu dopuszczonemu przez prawo okresowi gwarancyjnemu w Twoim kraju. 
 5. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie, nie przekraczając 21 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia na serwis. Termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku konieczności importu części zamiennych. 
 6. Firma Arta Tech będąca autoryzowanym serwisem zastrzega sobie prawo do  wymiany uszkodzonych podzespołów produktów, całego produktu lub jego części na nowy lub odnowiony. 
 7. Wszystkie wymieniane części i produkty stają się własnością serwisu, nie  podlegają zwrotowi. 
 8. Gwarancja obejmuje tylko komponenty/ podzespoły elektryczne (płyta główna, ekran etc.) - nie obejmuje obudowy, instrukcji,opakowania i innych akcesoriów. 
 9. Gwarant nie odpowiada za utratę danych etc. wskutek uszkodzenia urządzenia lub przeprowadzenia na urządzeniu czynności naprawczych przez serwis. Zaleca się okresowe dokonywanie archiwizacji danych, w tym w szczególności kopii zapasowej przed przesłaniem urządzenia do serwisu. 
 1. Materiały eksploatacyjne (w tym baterie): 

Na mocy niniejszej gwarancji firma Arta Tech zapewnia, iż bateria dołączona do produktu jest wolna od wad materiałowych i wykonawczych (na dzień pierwotnego zakupu) oraz pozostanie w takim stanie przez okres dwunastu miesięcy. 

Zużycie baterii zmniejsza jej pojemność wraz z czasem oraz ilością cykli ładowania. Jest to zjawisko normalne i nie może być podstawą do reklamacji. 

 1. Pozostałe warunki: 

Urządzenia marki InkBook  w okresie swojej gwarancji są objęte usługą door-2-door na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla napraw gwarancyjnych. 

W przypadku usterek okresowych, losowych czy trudnych do wykrycia, Gwarant może zażądać dokumentacji ukazującej usterki w formie zdjęć, wydruków czy też filmów. W przypadkach wymienionych poniżej naliczona będzie opłata diagnostyczna lub/i koszty usługi door to door: 

– jeśli wskutek ekspertyzy produktu dokonanej przez serwis okaże się, iż użytkownikowi nie przysługuje (niezależnie od przyczyny) prawo do naprawy gwarancyjnej 

– produkt działa poprawnie i nie można wykryć żadnego uszkodzenia sprzętu. 

Gwarancja na sprzedawany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi na wady rzeczy sprzedanej.